வரலாறு

கிலாஃபத்தும் இந்திய துணைக்கண்டமும்

வரலாறு 07 ஜூலை 2012

 

 

 

 

கிலாஃபா முற்றாக அழிக்கப்பட்டு 85 வருடங்களையும் தாண்டிச் சென்று கொண்டிருக்கும் இன்றைய சூழலில்