முறைமைகள்

இஸ்லாம் தொடர்ச்சியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதா?

முறைமைகள் 26 செப்டம்பர் 2014

 

 

 

ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக முஸ்லிம்கள் அடுக்கடுக்கான பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருவதால் அதற்கான தீர்வை நோக்கி இந்த உம்மா பயணித்து வருகின்றது.இதன் காரணமாக முஸ்லிம் உலகில் ஏற்பட்டுள்ள மாபெரும் எழுச்சி, இந்த உம்மா மீண்டூம் மறுமலர்ச்சி அடைய

 

கலீஃபாவிற்கும் தகைமைகள் உண்டா?

முறைமைகள் 25 செப்டம்பர் 2014

கலீஃபா

 

ஆட்சி, அதிகாரத்தில் உம்மத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஷரிஆவை நிலைநாட்டும் பொறுப்புடையவரே கலீஃபா.